ແຈ້ງການການນຳເຂົ້າ, ຕິດຕັ້ງ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ